معرفی محصولات

10 / 10
از 1 کاربر

شرکت آرین گلوکز محصول نشاسته خود را با خصوصیات فیریکی زیر تولید میکند:

 

 

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نشاسته گندم

 

 

 

 

حدود قابل قبول (درصد وزنی )

ویژگیها

ردیف

حداکثر 14%

رطوبت

1

حداکثر 23/0 %

خاکستر بر اساس ماده خشک

2

حداکثر5% %

خاکستر نامحلول در اسید بر اساس

ماده خشک

3

حداکثر5% %

پروتئین بر اساس ماده خشک

4

حداکثر2/0 %

چربی بر اساس ماده خشک

5

حداکثر 3

اسیدیته براساس مقدار میلی لیتر سود 1/0 نرمال مصرفی برای 10 گرم نشاسته

6

7-5/4

محلول 10 درصدPH

7

15%

حداکثر وزنی باقیمانده برروی الک 6/14 میکرون

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

ویژگیها

حدود قابل قبول (درصد وزنی )

1

رطوبت

حداکثر 14%

2

خاکستر بر اساس ماده خشک

حداکثر 23/0 %

3

خاکستر نامحلول در اسید بر اساس

ماده خشک

حداکثر5% %

4

پروتئین بر اساس ماده خشک

حداکثر5% %

5

چربی بر اساس ماده خشک

حداکثر2/0 %

6

اسیدیته براساس مقدار میلی لیتر سود 1/0 نرمال مصرفی برای 10 گرم نشاسته

حداکثر 3

7

محلول 10 درصدPH

 

7-5/4

8

حداکثر وزنی باقیمانده برروی الک 6/14 میکرون

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداکثر آلاینده های فلزی (فلزات سنگین ) در نشاسته گندم

 

 

 

 

 

ردیف

آلاینده فلزی

حداکثر قابل قبول بر حسب میلی گرم در کیلوگرم ((ppm

1

آرسنیک (AS)

1

2

سرب ( Pb)

2/0

3

کادمیوم (cd)

2/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداکثر مجاز مایکوتوکسین ها در نشاسته گندم

 

 

 

 

 

ردیف

نوع مایکوتوکسین

حداکثر حدود قابل قبول بر حسب میکروگرم در کیلوگرم ((ppb

1

آفلاتوکسین

5

2

مجموع انواع آفلاتوکسین ها

15

3

اکراتوکسین A

5

3

دی اکسی نیوالنول

1000

3

زیرالنون

200

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژگیهای میکروبی نشاسته گندم برای مصارف صنایع غذایی

 

 

 

ردیف

نام باکتری

حداکثر مجاز در هرگرم

1

شمارش کلی باکتریهای هوازی مزوفیل

105

2

کلستریدیومهای احیاکننده سولفیت

10

3

آنتروباکتریاسه

102×5

4

اشریشیا کلی

منفی در هر گرم

5

باسیلیوس سرئوس

103

6

کپک

103

7

شمارش هاگ باکتریهای گرما دوست هوازی

از 5 نمونه آزمایش شده هیچیک نباید از 150 در 10 گرم بیشتر باشد.میانگین آن نباید از 125 در 10 گرم بیشتر باشد

8

شمارش هاگ باکتریهای عامل فساد صاف( Flat sour

از 5 نمونه آزمایش شده هیچیک نباید از 75 در 10 گرم بیشتر باشد.میانگین آن نباید از 50 در 10 گرم بیشتر باشد

9

شمارش اسپور باکتری های گرمادوست بی هوازی مولد گازهای غیر از هیدروژن سولفوره

کمتر از 10 در هر گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژگیهای میکروبی نشاسته گندم برای مصارف خوراکی خانگی

 

 

 

ردیف

نام باکتری

حداکثر مجاز در هرگرم

1

شمارش کلی باکتریهای هوازی مزوفیل

1000

2

کلستریدیومهای احیاکننده سولفیت

10

3

آنتروباکتریاسه

10×5

4

اشریشیا کلی

منفی در هر گرم

5

باسیلیوس سرئوس

100

6

کپک

100