محصولات آرین گلوکز

10 / 10
از 1 کاربر

شرکت آرین گلوکز سه نوع شربت گلوکز ممتاز، فوق تصفیه و ویژه را به صورت آنزیمی و اسیدی با خصوصیات زیر تولید می کند:

گلوکز ممتاز:

دکستروز اکی والان: 44-39

بریکس: 82 min

درصد ماده خشک : min 80%

عبور نور: max 90

اسیدیته : 4.5-5.5

گلوکزفوق تصفیه:

دکستروز اکی والان: 44-39

بریکس: 82 min

درصد ماده خشک : min 80%

عبور نور: min 90

اسیدیته : 4.5-5.5

گلوکز ویژه:

دکستروز اکی والان: 44-39

بریکس: 82 min

درصد ماده خشک : min 80%

عبور نور: max 98

اسیدیته : 4.5-5.5

max 20:EC