شربت مالتوز

1[ مجموع 1 محصول ]

معرفی شربت مالتوز شربت مالتوز (maltose syrup) مالتوز دی‌ساکاریدی است که «قند جوانه جو» نیز نامیده می‌شود که از تجزیه آنزیمی (آمیلاز) نشاسته با راندمان ۸۰٪ حاصل می‌شود. مالتوز، دی‌مر گلوکز است . در شربت مالتوز مقدار دکستروز کمتر از 10 درصد میباشد و دامنه مقدار مالتوز از ...

1[ مجموع 1 محصول ]