محصولات غیرتولیدی داخلی

1[ مجموع 4 محصول ]

روغن روغن قنادی روغن حلب مایع 16 کیلویی مارگارین

پودر کاکائو پودر های کائوئو S5، S7،S9 خارجی و داخلی با چربی 12%  در پاکتهای 25 کیلویی توسط شرکت آرین گلوکز ارائه می گردد.

شکر

آرد انواع آرد با گلوتن با رطوبت  بالای 30 درصد از گندم خارجی و مرغوب در گونی های 40 کیلویی و 50 کیلویی جهت صادرات. آرد ستاره 18 % آرد نول 23% آرد نول قنادی 27 %

1[ مجموع 4 محصول ]